Tekstgrootte: Kies de grootte van de letter
WMO Cliëntenraad Hengelo | Aanspreekpunt voor iedereen!

Vergaderingen

U bent u van harte welkom op onze maandelijkse vergaderingen. Deze zijn openbaar, iedereen is welkom en kan meepraten.

Wij vergaderen elke 1e maandag van de maand van 15.30 tot 17.30 uur in het Stadskantoor aan de Hazenweg kamer H 027. Bij de vergaderingen zijn ook betrokken beleidsmedewerkers van de gemeente aanwezig.

Agendapunten vergadering op 1 april 2019 van 15.30 uur – 17.30 uur.
Locatie: Stadskantoor vergaderkamer H027

 1. Vaststelling agenda
 2. Notulen en actielijst van de WMO Cliëntenraad van 4 maart 2019
 3. Verklaring opschorten werkzaamheden WMO Clientenraad
 4. Rondvraag en sluiting

Samenvatting volgt …

Agendapunten vergadering op 4 maart 2019 van 15.30 uur – 17.30 uur.
Locatie: Stadskantoor vergaderkamer H027

 1. Notulen en actielijst van de WMO Cliëntenraad van 4 februari 2019.
 2. Positiebepaling WMO Clientenraad naar aanleiding van besluit Gemeenteraad met betrekking tot de nieuwe verordening.
 3. Rondvraag en sluiting.

Samenvatting volgt …

Agendapunten vergadering op 4 februari 2019 van 15.30 uur – 17.30 uur.
Locatie: Stadskantoor vergaderkamer H027

 1. Gesprek met panelleden van de WMO Cliëntenraad
 2. Notulen en actielijst van de WMO Cliëntenraad van 7 januari 2019.
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en signalen uit het veld.
 4. Verslag politieke markt van woensdag 30 januari 2019.
 5. Voortgang Stichting WOPiT.
 6. Voortgang project leesbaarheid.
 7. Voortgang Beleidsregels Jeugdhulp 2019.
 8. Voortgang sollicitatie procedure WMO Cliëntenraad.
 9. Concept verordening Adviesraad Sociaal Domein en Cliëntenraden WMO en Minima Hengelo en       jaarverslagen.
 10. Rondvraag en sluiting.

Deze notulen worden officieel vastgesteld tijdens de vergadering van de WMO Cliëntenraad op 4 maart 2019.

 1. De notulen van de WMO Cliëntenraad van 4 februari 2019 worden met een aantal kleine wijzigingen vastgesteld.
 2. De actielijst wordt besproken en bijgewerkt.
 3. Gesprek met de panelleden
  Nico heet de leden van harte welkom. Centraal staat de vraag: Hoe komen wij in contact met onze achterban, de WMO cliënten, en dan met de name met die groep die minder goed voor zichzelf kan opkomen. Het gesprek leverde de volgende interessante meningen en conclusies op. Hieronder een puntsgewijze weergave.
  1) Facebook kan een goede manier zijn om met WMO cliënten in contact te komen. Het is laagdrempelig en de leden van het cliëntenpanel hebben de indruk dat veel van de mensen die wij willen bereiken daarop actief zijn.
  2) Het ontbreekt bij WMO medewerkers aan inlevingsvermogen. Natuurlijk moeten er regels zijn, maar niet alles laat zich in regels vangen.
  3) Mondige mensen krijgen bij de WMO meer voor elkaar dan minder mondige en dat is heel erg. Juist de laatste groep verdient serieuze ondersteuning.
  4) Het heeft grote voordelen om naar gesprekken met WMO medewerkers iemand mee te nemen die jouw belang behartigt. Twee horen meer dan één en met iemand erbij wordt je als cliënt serieuzer genomen. Helaas heeft niet iedereen zo iemand in de familie of kennissenkring en veel mensen zijn niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden van onafhankelijke cliëntondersteuning via Wijkracht.
  5) Van Wijkracht bestaat een erg negatief beeld. Het waarom daarvan kon deze bijeenkomst niet meer uitgebreid besproken worden.

  De volgende afspraken zijn gemaakt:
  1) De WMO cliëntenraad beraadt zich op een Facebook account.
  2) Raad en panel gaan met enige regelmaat samen om tafel want dat levert belangrijke informatie op. Wij streven naar een nieuwe bijeenkomst in maart of april.
  3) De vraag van de maand aan de leden van het cliëntenpanel gaat over Wijkracht.
  Vraag: Wat zijn de ervaringen van uzelf of uw kennissenkring met Wijkracht. Is duidelijk wat Wijkracht wel te bieden heeft en wat niet. Is Wijkracht goed bereikbaar, werd u gehoord en serieus genomen, bent u geholpen, enz. enz.?
 4. Mededelingen en signalen uit het veld
  Jan: MAS, dit is één van de vele pilots die in Nederland lopen. Hengelo gaat een pilot draaien voor 8 van de 14 Twentse gemeenten. Er gaat onderzocht worden welke vormen van vervoer mogelijk zijn. Eind 2019 wordt meer duidelijkheid verwacht. Marianne en Marian zijn bij een bijeenkomst “Dak boven je hoofd” geweest.
 5. Ingekomen stukken
  Jan: Taxi regeling: men gaat per Km betalen. Over welke route wordt de afstand gemeten? De meest gebruikelijke route wordt als uitgangspunt genomen. Aktie: Monitoren via sociale media.
 6. Verslag politieke markt
  De politieke markt is bijzonder goed verlopen. Er waren veel politieke partijen vertegenwoordigd en er werden veel vragen gesteld.
 7. Voortgang WOPiT
  Er moet weer een afspraak gemaakt worden met de directie van WOIPiT. De meeste bezwaarschriften zijn niet gehonoreerd. Sjoerd meldt dat Mediant geen reactie geeft.
 8. Voortgang project leesbaarheid
  Nico wacht op een gesprek met Job Wieffer.
 9. Voortgang beleidsregels jeugdhulp 2019
  De brief aan B&W is verstuurd. Reactie van Rita ontvangen: men wil graag een gesprek met ons.Het DB zal dit verder afhandelen.
 10. Voortgang sollicitatie procedure
  Sjoerd meldt dat de procedure in werking is gesteld. In de week van 5 maart komt de advertentie in Hengelo’s Weekblad, onder voorbehoud dat de verordening is goedgekeurd. De ondersteuning van de gemeente is weer hetzelfde als vorig jaar.
 11. Concept verordening / jaarverslagen
  Afgelopen jaar hebben de drie raden uitgebreid gesproken over de concept verordening. In juni is de laatste brief naar de gemeente gestuurd. Door de gemeente is duidelijk aangegeven wat zij van het advies hebben overgenomen en wat niet. Er zijn geen vragen over de concept verordening. Hr. Frenzel, wie is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Wmo Cr. ? B&W, omdat zij de leden van de WMO cliëntenraad benoemen. De opmerkingen van de gemeente op ons jaarverslag begrijpen we. Magna: komt er een gesprek over met de gemeente? Jacob: We wachten op een uitnodiging van de gemeente.
 12. Sluiting en rondvraag
  Hr. Frenzel meldt dat er per 01-01-2019 er een geschillencommissie is gestart tussen de gemeente en de aanbieders.  Hr. Frenzel is bang dat resultaat gericht werken tot veel bureaucratie zal leiden. Magna, kunnen wij iets met de motie van de SP m.b.t. Zorgbuurthuis? Het is een initiatief wat we moeten ondersteunen. Is deze motie aangenomen? Aktie: Magna.

De volgende vergadering Wmo Cliëntenraad vindt plaats op maandag 4 maart 2019 om 15.30 uur

Deze vergadering van de WMO Cliëntenraad vindt plaats van 15.30 tot 17.30 uur bij Welbions, Paul Krugerstraat 44 7551 GX Hengelo.

Dit is de eerste vergadering van de WMO Cliëntenraad in 2019.

 1. Notulen van de vergadering WMO Cliëntenraad Hengelo en actielijst van 3 december 2018.
 2. Mededelingen, ingekomen stukken en signalen uit het veld.
 3. Leesbaarheid van brieven van de Gemeente Hengelo.
 4. Studiemiddag WMO Cliëntenraad.
 5. Beleidsregels WMO 2019.
 6. Beleidsregels Jeugdhulp 2019
 7. Voortgang Stichting Wopit.
 8. Rondvraag en sluiting.

Deze notulen worden officieel vastgesteld tijdens de vergadering van de WMO Cliëntenraad op 4 februari 2019.

 1. De notulen van de WMO Cliëntenraad van 3 december 2018 worden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen: met betrekking tot parkeerkosten mantelzorgers zal door Jacob een brief aan B&W gestuurd worden.
 2. De actielijst wordt besproken en bijgewerkt . Levensloopbestendig bouwen. Dit punt zal in de maart vergadering geagendeerd worden. Bekeken wordt of de maart vergadering bij wijksteunpunt Thiems Inn gehouden kan worden.
 3. Mededelingen en signalen uit het veld.
 • Het SAAM project: hierover is volgende week een bespreking.
 • De Seniorenraad vraagt wanneer de advertentie met de vacatures van de WMO Cliëntenraad openbaar worden. Deze zal – onder voorbehoud – in maart in het Hengeloos Weekblad komen te staan.
 • De 4 leden van het panel hebben een vraag gekregen. Twee hebben er gereageerd.
 • Het FNV heeft veel klachten binnengekregen over de WMO. Heeft iemand van ons hier iets over gehoord? Nee.
 • Jacques is geïnteresseerd in Platform 31. Hoe kan de WMO Cliëntenraad daarbij betrokken worden? Dit punt wordt besproken tijdens de studiemiddag.
 • Een keukentafelgesprek bij de gemeente is onlangs zeer slecht verlopen volgens de cliënt. Daarnaast stonden er in het besprekingsverslag veel fouten.
 • Voorstel is om een stuk voor het Hengelo’s Weekblad te schrijven met een oproep naar ervaringen over de keukentafelgesprekken die mensen hebben gehad.
 • Op 24 januari wordt er een bijeenkomst “Toekomst beschermd Wonen regio Enschede” georganiseerd door het GGZ Beraad Overijssel. Marian en Marianne gaan hier naar toe.
 1. Leesbaarheid.
  Hoe nu verder met dit onderwerp te gaan. Voorgesteld wordt om Job uit te nodigen voor een vervolg gesprek over de verdere aanpak van het ontstane probleem met de gemeente in samenspraak met de WMO Cliëntenraad.
 2. Studiemiddag.
  De studiemiddag wordt vastgesteld op 4 februari 12.00 tot 15.00 uur op het gemeente-kantoor.
 3. Beleidsregels WMO 2019 en beleidsregels Jeugdhulp 2019. Er wordt 2 groepjes benoemd die de notities gaan bestuderen. Zij brengen in de maart vergadering verslag uit.
 4. Voortgang WOPiT. De werkgroep wil eerst haar standpunt bepalen en zal dan weer in contact treden met WOPiT.

De volgende vergadering WMO Cliëntenraad vindt plaats op maandag 4 februari 2019  van 15.30  uur tot 17.30 in het Gemeentekantoor.

Dit is de laatste vergadering van de WMO Cliëntenraad in 2018.

Deze vergadering van de WMO Cliëntenraad vindt plaats bij Uit & Zo, Thomasstraat 70, 7553 XV Hengelo, van 14.00 tot 16.30 uur.

 1. Notulen van de vergadering en actielijst van 5 november 2018
 2. Mededelingen, ingekomen stukken en signalen uit het veld
 3. Privacyverklaring
 4. Verslag bezoek DB aan Burger Belangen
 5. Voortgang Stichting Wopit
 6. Voortgang Cliëntenpanel WMO
 7. Rondvraag en sluiting.

Deze notulen worden officieel vastgesteld tijdens de vergadering van de WMO Cliëntenraad op 7 januari 2019.

 1. De notulen van de WMO Cliëntenraad van 5 november jl. worden vastgesteld. De vergadering vindt dit keer plaats bij Uit en Zo. De studiemorgen kon helaas niet doorgaan maar zal opnieuw worden gepland.
 2. De actielijst WMO Cliëntenraad van 3 december 2018 wordt besproken en bijgewerkt.
 3. Mededelingen en signalen uit het veld
  Marianne: De indicatie voor dagbesteding blijkt afhankelijk te zijn van door wie de indicatie wordt afgegeven.
  Marianne: Er lijkt rond de GGZ wel iets positiefs te gebeuren. Er komt een project werk en inkomen GGZ cliënten. Hierin worden contacten gelegd tussen UWV, werkgevers en Wijkracht om werkplekken te vinden voor GGZ cliënten.
  Magna: vraagt zich af hoe we alle groepen bij elkaar kunnen krijgen. Is het een idee om bijvoorbeeld een symposium te organiseren?
  Sjoerd: sprak met een GGZ cliënt over zijn problemen. De volgende problemen worden aangegeven: hij krijgt ieder keer met andere mensen te maken en moet dus steeds weer uitleggen wie hij is. Hij mist een maatjes project om uit zijn isolement te komen. Hij mist dagbesteding. Hij wil graag een opleiding doen voor ervaringsdeskundige maar kan dit niet betalen (€ 2.700). Is er plaats voor deze persoon in de WMO Cliëntenraad? Jan zal dit met hem bespreken. Als hij belangstelling heeft kan hij solliciteren.
  Magna: heeft in januari een gesprek met een groep dames met een migratie achtergrond.
  Marjan: Hengelo komt goed uit de mantelzorg scan. Hierover komt nog een officieel rapport.
  Nico: we hadden twee mails afgelopen maand, nl.
 • Iemand stelt dat er per 1-1-2019 veel gaat veranderen binnen de WMO en vraagt waar ze de bijdrage voor de huishoudelijke hulp kan aanvragen. Dit kan bij het zorgloket of Menzis.
 • Dochter geeft veel mantelzorg aan moeder die in een verzorgingshuis verblijft. Dit heeft hoge parkeerkosten tot gevolg. Men vraagt zich af of er in Hengelo een soort mantelzorg parkeerkaart bestaat, zoals Amsterdam die blijkt te hebben. De mensen zijn doorgestuurd naar de betreffende ambtenaar van de gemeente.
 1. Ingekomen stukken Er zijn geen bijzonderheden te melden.
 2. Privacyverklaring Hierop zijn geen aanvullingen of wijzigingen voorgesteld. De verklaring zal op website worden geplaatst.
 3. Verslag bezoek Burger Belangen Jacques: Burger Belangen was/is zeer geïnteresseerd in het werk van de WMO Cliëntenraad. Ze wilden met name weten hoe serieus de WMO Cliëntenraad genomen wordt door B&W en hoe zichtbaar de WMO Cliëntenraad is. Burger Belangen heeft onvoldoende zicht op de WMO Cliëntenraad. Zij stellen voor om regelmatig contact met de WMO Cliëntenraad te hebben. Het was een prettig en open gesprek.
 4. Voortgang cliënt panel WMO Cliëntenraad Nico: We hebben de leden van het panel een brief gestuurd met daarin een voorstel hoe de WMO Cliëntenraad met hen wil samen werken. Iedere maand krijgen ze een vraag toegestuurd. Deze maand gaat het over vervoer. Verder krijgen ze een uitnodiging om de vergadering WMO Cliëntenraad van februari (deels) bij te wonen.
 5. Voortgang WOPiT Marjan: er is op dit moment niet veel te melden. Het antwoord op het bezwaarschrift is nog niet binnen, 20-11 toegezegd
 6. De volgende vergadering van de WMO Cliëntenraad vindt plaats op: 
  7 januari 2019  a.s. bij Welbions: Paul Krugerstraat 44, 7551 GX Hengelo.
 1. Notulen vergadering WMO Cliëntenraad Hengelo en actielijst van 1 oktober 2018.
 2. Mededelingen, ingekomen stukken en signalen uit het veld.
 3. Vragen aan cliënten panel.
 4. Studiemiddag WMO Cliëntenraad.
 5. Voortgang Stichting Wopit.
 6. Presentatie politieke markt d.d.16 januari 2019.
 7. Verantwoording WMO Cliëntenraad 2017.
 8. Rondvraag en sluiting.

Deze notulen worden officieel vastgesteld tijdens de vergadering van de WMO Cliëntenraad op 3 december a.s.

 1. De notulen van de WMO Cliëntenraad van 1 oktober jl. worden vastgesteld.
 2. De actielijst van 5 november 2018 wordt besproken en bijgewerkt.
 3. Mededelingen en signalen uit het veld
  Sjoerd heeft contact gehad met Mediant betreffende WOPit. Er lijkt meer aan de hand te zijn dan we eerst dachten. Inge: Is het verstandig om Astrid Donderwinkel in de volgende WMO vergadering uit te nodigen? Nee nu nog niet, de werkgroep wil zich eerst verder in het onderwerp verdiepen.

  We hebben op 29 november een gesprek met Wijkracht over kansarme jongeren.
  Nico heeft contact gehad met Marie Jose huis in ’t Veld van de SP. Het blijkt dat de brieven die wij versturen aan het presidium niet doorgestuurd worden aan de individuele raadsleden. Afgesproken wordt dat Erik contact zal opnemen met het presidium. 

  Wat de website betreft zijn er in de afgelopen maand geen e-mails ontvangen. Wat het onderwerp leesbaarheid betreft is hij blij te kunnen melden dat er door de gemeente aan gewerkt wordt. Hij vindt het echter teleurstellend dat de herschreven brieven nog langs de juridische afdeling moeten en de brieven volgend jaar weer moeten veranderen omdat de inkoop wijzigt. We zullen de herschreven brieven aan het bureau versturen om deze te laten testen op leesbaarheid en advies vragen hoe nu verder. Verder verwijst hij naar een stuk in de NRC over de mantelzorger. Zie www.Mezzo.nl met als titel het Familie Gesprek.
  Marianne: Wijkracht gaat meer werken met mensen die gespecialiseerd zijn op 1 gebied in plaats van dat iedereen alles moet kunnen.
 4. Vragen cliëntenpanel.
  Nico legt de vraag voor hoe gaan we ons cliëntenpanel willen betrekken bij de WMO. Jacques en Nico stellen voor om ons cliëntenpanel iedere maand een aantal vragen voor te leggen. Vragen kunnen doorgestuurd worden aan Nico. We zullen de leden van het panel uitnodigen om een deel van de vergadering WMO Cliëntenraad van februari 2019 bij te wonen.
 5. Studie morgen WMO Cliëntenraad.
  In 2017 had de WMO Cliëntenraad een studie morgen met als thema “Wat gaan we in 2018 doen”. Nu wordt het thema “Hoe gaan we er voor zorgen dat we als WMO Cliëntenraad in 2019 meer bekend worden”. De studie morgen zal plaatsvinden op 3 december 2018. Erik zal ruimte regelen.
 6. Voortgang WOPiT. De gesprekken zijn nog steeds gaande. De gedachte is dat er veel meer op de achtergrond speelt dan wij denken. Jacob vraagt of we nu al actie moeten ondernemen bijvoorbeeld een brief aan college. Het voorstel is om nu nog geen acties uit te zetten maar eerst te wachten op de uitspraak van de bezwaarcommissie op 20 november 2018.
 7. Presentatie WMO cliëntenraad op de politieke markt van 16 januari 2019.
  Het DB zal samen met Nico en Yvonne deze presentatie voorbereiden. Het DB zal een vergadering beleggen.
 8. Verantwoording WMO Cliëntenraad 2017.
  Jacob vraagt of er nog opmerkingen en aanvullingen zijn. Er zijn geen opmerkingen. Het verslag zal naar B&W en het college verstuurd worden.

De volgende vergadering van de WMO Cliëntenraad vindt plaats op 3 december a.s.

 1. Notulen vergadering WMO Cliëntenraad Hengelo en actielijst van 3 september 2018.
 2. Actielijst 3 september 2018.
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en signalen uit het veld.
 4. Vergaderschema 2019.
 5. Vacatures WMO Cliëntenraad in 2019: samenstellen van de sollicitatiecommissie.
 6. Brieven Gemeente: Nulmeting VN verdrag en Verzamelen persoonsgegevens bij de uitvoering van de WMO.
 7. Bezoek Wethouder van Wakeren.

Deze notulen worden officieel vastgesteld tijdens de vergadering van de WMO Cliëntenraad op 5 november a.s.

 1. De notulen van de WMO Cliëntenraad van 3 september jl. worden vastgesteld.
 2. De actielijst van 3 september wordt besproken en bijgewerkt.
 3. Mededelingen en signalen uit het veld:

Erik meldt dat de WMO Cliëntenraad een uitnodiging heeft ontvangen van het presidium om tijdens een politieke markt een toelichting te geven op onze werkzaamheden. Het DB, Yvonne en Nico zullen de presentatie verzorgen. De datum is inmiddels vastgesteld op 16 januari 2019.

Inge, Marianne, Marian en Sjoerd hebben een gesprek gehad met de Stichting Wopit. Er wordt gekort op de subsidie en dat geeft nu grote problemen. Dit geeft al met al veel onrust onder de members. Afgesproken wordt om tijdens de volgende DB vergadering te bezien wat de WMO in deze kwestie kan betekenen.

Jan heeft vorige week een gesprek gehad  met Wijkracht. Het is afwachten wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen.

Nico heeft een aantal interessante e-mails ontvangen.

Yvonne is naar het Alzheimer café geweest. Zij is nu ook vrijwilliger voor het 75plus huisbezoek.

Marian vangt signalen op dat er veel wordt gemopperd over de WMO. Er worden echter geen officiële klachten ingediend omdat betrokkenen het idee hebben dat de klachten toch niet worden behandeld.

 1. Het vergaderschema 2019 van de WMO Cliëntenraad wordt ongewijzigd vastgesteld.
 2. In 2019 treden Magna en Jan af en zijn niet herkiesbaar en hierdoor ontstaan 2 vacatures. Sjoerd treedt toe tot de sollicitatiecommissie in plaats van Magna. In mei 2019 wordt de procedure opgestart. Jan meldt dat er in 2019 ook leden voor de seniorenraad worden gezocht. Wellicht is een combinatie mogelijk.
 3. Er zijn een aantal brieven door de Gemeente Hengelo aan de WMO Cliëntenraad gestuurd. Met betrekking tot de 0 meting persoonsgegevens wordt afgesproken dat de vragenlijst wordt opgevraagd.

Met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens bij de uitvoering van WMO wordt afgesproken dat Jacob de door de Gemeente Hengelo gegeven reactie naast die van de presentatie van Milou Velthuis gaat leggen. Andre van de Gehandicaptenraad vraagt zich af of ambtenaren wel bevoegd zijn om sommige vragen te stellen.

 1. Wethouder Bas van Wakeren en Rita Stekelenburg komen in de vergadering. De collega´s van de Gehandicaptenraad zijn ook bij dit gesprek aanwezig. Er volgt eerst een korte voorstelronde.

Daarna ontstaat er aan de hand van diverse vragen van de WMO Cliëntenraad een levendige discussie. Afgesproken wordt dat de WMO Cliëntenraad graag de uitnodiging van Bas van Wakeren aanneemt om indien nodig in klein comité te overleggen.

 1. De volgende vergadering van de WMO Cliëntenraad vindt plaats op 5 november s.
 1. Notulen WMO Cliëntenraad en actielijst 6 augustus 2018
 2. Signalen uit het veld
 3. Klachtenoverzicht 2017
 4. s Avonds vergaderen
 5. Plan week alfabetisering
 6. Brief adviesraad Sociaal domein betreffende Interventieprogramma Gemeente Hengelo
 7. Interventieprogramma: voorbereiding van vragen aan de wethouder
 8. Rondvraag en sluiting: volgende vergadering WMO Cliëntenraad maandag 1 oktober van 15.30 uur – 17.30 uur

Deze notulen worden officieel vastgesteld tijdens de vergadering van de WMO Cliëntenraad op 1 oktober a.s.

 1. De notulen van de WMO Cliëntenraad van 6 augustus worden vastgesteld.
 2. De actielijst van 6 augustus wordt besproken en bijgewerkt.
 3. Signalen uit het veld: Yvonne, Inge, Marian en Marianne hebben een bezoek gebracht aan ARCON. Magna, Yvonne en Erik hebben informatie gekregen over geheugentraining voor ouderen en daarnaast een gesprek over de ouderenzorg. Jan laat weten dat er in 2019 een nieuwe app komt met route info. Verder is het onderhoud van een scootmobiel een groot probleem.
 4. De WMO Cliëntenraad vindt het klachtenoverzicht 2018 van de Gemeente Hengelo een beschamende notitie. Nico zal een conceptreactie maken met vragen voor de Gemeenteraad en B&W.
 5. Voorstel is om s’ avonds te gaan vergaderen. Voorlopig wordt het vergadertijdstip niet veranderd. Het punt wordt op de actielijst geplaatst.
 6. De week van alfabetisering zal op een later tijdstip worden georganiseerd.
 7. Wethouder van Wakeren zal ter kennismaking worden uitgenodigd voor de vergadering van de WMO Cliëntenraad op 1 oktober a.s. De WMO formuleert diverse vragen voor dit gesprek. De vragen zullen vooraf aan Wethouder van Wakeren worden gestuurd. De WMO Cliëntenraad bereidt dit gesprek verder voor tijdens de vergadering van 1 oktober a.s.

De Gehandicaptenraad wordt ook uitgenodigd bij dit gesprek.

 1. Jacques heeft tijdens de politieke markt met betrekking tot het Interventieprogramma Sociaal Domein aan tafel gezeten en daarbij o.a. laten weten dat we zeer/te weinig tijd hebben gehad om ons serieus voor te bereiden en dat onze reactie nadrukkelijk een eerste aanzet is. De wethouder heeft toegezegd om met ons in gesprek te gaan en onze opmerkingen zal meenemen.
 2. Rondvraag en sluiting: de heer Frenzel (toehoorder) vraagt hoe het staat met de verordening. Tot op heden is er nog geen reactie ontvangen.
 3. De volgende vergadering van de WMO Cliëntenraad vindt plaats op 1 oktober a.s.
 1. Notulen vergadering WMO Cliëntenraad Hengelo en actielijst van 5 mei 2018
 2. Actielijst 6 juni 2018.
 3. Signalen uit het veld.
 4. Leesbaarheid brieven: reactie gemeente
 5. Bezorging Hengelo’s Weekblad: reactie gemeente
 6. Klachtenoverzicht Gemeente Hengelo 2017.

Deze notulen worden officieel vastgesteld tijdens de vergadering van de WMO Cliëntenraad van 3 september  a.s.

 1. De notulen van de WMO Cliëntenraadvergadering van 9 juli jl. worden vastgesteld.
 2. De actielijst van 9 juli 2018 is besproken en bijgewerkt.
 3. Signalen uit het veld: op 2 oktober is de dag van de ouderen. Locatie ROC.  Yvonne is op bezoek geweest bij het Zorgloket. Gemeld wordt dat er een werkgroep komt om de problematiek van de jongeren tussen 18 en 23 jaar die gebruik maken van jeugdzorg aan te pakken.
 1. Voortgang traject leesbaarheid: Nico doet verslag. De brief die ontvangen is van de Gemeente is positief en concreet. Voorstel is nu om een bedankbrief aan de Gemeente te sturen met de vraag wanneer de WMO resultaten te zien krijgt.
 2. De verspreiding van Hengelo’s weekblad lijkt in orde te zijn. Jacob laat dit via een bedankbrief weten aan de Gemeente.
 3. Nico zal nogmaals contact opnemen met de Gemeente i.v.m. het toesturen van het klachtenoverzicht 2018 van de Gemeente Hengelo.
 4. Met betrekking tot onze zorgen over de voortgang van het project Jonge Mantelzorgers spreken we af een brief te sturen aan de Gemeente.
 1. In de vergadering van 3 september bespreken we de vragen voor met betrekking tot het Interventieprogramma Sociaal Domein.
 1. Notulen en actielijst van 7 mei 2018
 2. Kaderbrief
 3. Conceptverordening
 4. Terugblik op bezoek aan Wijkracht d.d. 29 mei 2018
 5. Signalen uit het veld
 6. Rondvraag en sluiting.

Deze notulen worden officieel vastgesteld tijdens de vergadering van de WMO Cliëntenraad van 6 augustus a.s.

 1. De notulen van de WMO Cliëntenraad van 7 mei worden vastgesteld.
 2. De actielijst van 9 juli 2018 wordt besproken en bijgewerkt.
 3. Signalen uit het veld: Nico geeft aan een interessante notitie van de Patiënten federatie Nederland (bijkomende kosten ziekenhuisverblijf)te hebben gelezen. De volgende onderwerpen worden hierin benoemd: parkeren, maaltijden naaste/familielid, kinderopvang, televisie, koffie/thee, radio en internet. Met betrekking tot het vervoer (pendeldienst) neemt Jacob contact op met ZGT. Magna en Jan uiten hun zorgen over het vervoer van en naar het ziekenhuis. Hoe staat het verder met de voortgang rond vervoer bij de Gemeente Hengelo. Yvonne is in het Alzheimer café geweest en heeft daar laten weten dat de WMO Cliëntenraad in voorkomende gevallen graag signalen te horen krijgt. Bij de folderverspreiding worden hier ook folders van de WMO Clientenraad neergelegd. Zij is samen met Jacques naar de inspiratiebijeenkomst positieve gezondheid geweest georganiseerd door de Adviesraad Sociaal Domein. Het was een goed georganiseerde bijeenkomst met veel aanwezigen o.a. van de gemeente.
 4. Nico doet verslag vanuit de werkgroep Communicatie. Er hebben zich 3 panelleden gemeld en er wordt van af heden maandelijks een vraag aan hen voorgelegd. Als de WMO leden interessante vragen hebben voor de panelleden kunnen ze deze aan Nico/Jacques doorgeven. Idee is dat Nico/Jacques hen op enig moment uitnodigt voor een gesprek.
 5. De notitie die Marianne voor de website heeft gemaakt over de bijeenkomst waar ze met Marjan naar toe is geweest brengt hem op het idee om te bezien of de werkgroep GGZ van 1 of meerdere van de genoemde thema’s zelfregiecentra, herstelacademie en ervaringsdeskundigen een project te maken is. Is het een idee om bijvoorbeeld te bezien welke ervaringen er in Hengelo zijn? Wellicht zou er een advies aan de Gemeente te geven zijn naar aanleiding van deze inventarisatie. Sjoerd wordt ook lid van de werkgroep GGZ. De werkgroep komt op enig moment met een voorstel.
 6. Folders WMO Cliëntenraad, We spreken af dat Jacob in juli het initiatief neemt voor het plannen van een datum om folders te verspreiden. Jacques, Nico en Jacob hebben zich beschikbaar gesteld. Bij het plannen van een datum wordt ook duidelijk of er nog meer leden beschikbaar zijn. In de tekst van de folder moet nu ook melding worden gemaakt van de vraag naar panelleden.
 7. Rooster van aftreden. Magna geeft aan niet herkiesbaar te zijn en derhalve aftreedt op 1 oktober 2019. Het roosters van aftreden is met bovenstaande wijziging vastgesteld.
 8. Concept actieplan 2018. Het werkplan WMO Cliëntenraad 2018 wordt definitief vastgesteld.
©2020 WMO Cliëntenraad Hengelo | Webdesign: Elschotdesign
Ga terug naar boven