Tekstgrootte: Kies de grootte van de letter
WMO Cliëntenraad Hengelo | Aanspreekpunt voor iedereen!

WMO Cliëntenraad Hengelo schort werkzaamheden op

Persbericht – Hengelo 2 april 2019

De WMO Cliëntenraad van de gemeente Hengelo schort haar werkzaamheden op totdat duidelijk is op welke wijze de WMO Cliëntenraad dient te worden samengesteld.

In de afgelopen 2 jaar heeft het Dagelijks Bestuur samen met de gemeente gewerkt aan een nieuwe verordening voor de raden in het sociaal domein. Een verordening die de instemming had van de WMO CR. Bij de aanbieding van deze verordening door het College van B&W aan de Gemeenteraad is echter een wijziging aangebracht in de intentie van de samenstelling van de WMO CR die door de huidige leden van de WMO CR ervaren worden als een motie van wantrouwen.

Het Dagelijks Bestuur van de WMO CR heeft als gevolg van deze handelswijze haar functie definitief neergelegd. De overige leden zullen hun werkzaamheden voor de WMO CR opschorten tot duidelijk is welke verwachtingen er vanuit het College van B&W zijn t.a.v. de toekomstige samenstelling van de WMO CR.

Toelichting:
In de afgelopen jaren is de WMO CR gegroeid van een raad met vertegenwoordigers van diverse cliëntengroeperingen naar de huidige CR. Omdat bleek dat de oude cliëntenraad niet functioneerde door een te grote focus op persoonlijke problemen, is op initiatief van de gemeente gezocht naar mensen die vanuit een persoonlijke betrokkenheid bij WMO-cliënten in staat waren om met een bredere blik te kijken n aar de WMO problematiek om zodoende de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren over de uitvoering van de WMO. Naar ons idee functioneerde dat de afgelopen jaren steeds beter. Het is dan ook een klap in het gezicht van de leden van de WMO CR (vrijwilligers) dat gesteld wordt in de nieuwe verordening dat de WMO CR alleen kan bestaan uit WMO-cliënten of hun rechtmatige vertegenwoordigers. Terug naar oude tijden dus.

De huidige leden van de WMO zijn als familie en/of vrijwilliger nauw betrokken bij WMO-cliënten, maar “rechtmatige” vertegenwoordiger zijn zij niet. De nieuwe verordening diskwalificeert daarmee de huidige leden van de WMO CR. Hoewel wordt gezinspeeld op een overgangsregeling, achten de leden van de WMO CR dit onuitvoerbaar.

De leden van de WMO doen hun werk niet omwille van het “pluche” maar omwille van het belang van WMO-gerechtigden. De WMO CR krijgt blijkbaar niet het vertrouwen om dat ook te doen en dan is het aan B&W en de Gemeenteraad om zelf het initiatief te nemen voor het samenstellen van de WMO CR en zullen de huidige leden van de WMO CR hun zetels beschikbaar stellen.

Voor de activiteiten van de WMO CR verwijzen wij u graag naar de website van de CR: https://wmocrhengelo.nl/

Regio Taxi Twente:
Vanaf 1 maart 2019 wordt de ritbijdrage berekend op basis van het werkelijk aantal gereisde kilometers, net zoals dat in het Openbaar Vervoer (OV) gebeurt. Voor elke rit met de Regiotaxi geldt een instaptarief van € 0,96. Elke gereisde kilometer kost € 0,197. Deze tarieven zijn gelijk aan de OV-tarieven.

Vanaf 25 km geldt een tarief van € 1,75 per km. Dit is het nieuwe tarief dat geldt in plaats van het tarief voor de 6de en 7de zone.

* Ritkosten worden bij telefonische opgave via automatische incasso afgeboekt. Dus geen meerkosten bij oppikken meerdere personen in een Regiotaxi rit.

Houd u er rekening mee dat er per rit maximaal 30 km met de regiotaxi gereden kan worden. De Valys is bedoeld voor ritten vanaf 25 km en is dan al voordeliger dan de Regiotaxi.

Zie voor meer informatie: www.regiotaxitwente.nl

Valys:
Begeleid Valys vervoer kan met eigen begeleider (mits Valys Treinpas) voor € 0,00 plus maximaal 2 medereizigers voor het zelfde traject tegen kosten ook € 0,20 per km. Indien tijdens reizen een Valys-begeleider nodig is, kan dat aangevraagd worden.

Zie ook www.valys.nl
Tel: 0900-9630 voor uitgebreide info.

Maximale Persoonlijke Kilometer Budget
Denkt u ook aan het door VWS bepaalde maximale Persoonlijke Kilometer Budget van Basis: 700 km per geheel jaar 2019 tegen € 0,20 per km.

De met de trein vanaf 100 + treinstations NS gemaakte kilometers vallen niet onder PKB. Indien noodzakelijk via aanvraag is er een hoger jaar maximum PKB van 2.350 km !!

Ook de NS heeft een duidelijke informatie voor reizen met functiebeperking:
Informatie NS voor mensen met een functiebeperking

Geacht college,

Na lang aandringen ontvingen wij onlangs, voor het eerst in jaren, een WMO klachtenjaarverslag. Het gaat over 2017 en is als bijlage toegevoegd (Zie onder dit bericht). Wij bespraken het verslag in onze vergadering van 3 september en wij vinden het een volkomen nietszeggend stuk dat veel vragen oproept.

 1. Het begint met een soort intentieverklaring. “Wij kiezen ervoor een klacht te zien als de mogelijkheid om te leren, dat past ook bij een lerende organisatie”. Als dat zo is, waarom verschijnt dan niet jaarlijks een klachtenjaaroverzicht?
 2. Het verslag is alleen toegestuurd aan de WMO cliëntenraad. Wordt het ook binnen de “lerende organisatie” verspreid?
 3. “Een burger die de moeite neemt ons een klacht te sturen verdient een zorgvuldige en adequate behandeling”. Vervolgens blijkt dat 88% van de klachten niet binnen de wettelijke termijn is afgehandeld. Vastgesteld wordt dat dat niet acceptabel is, maar wat gaat er vervolgens met deze constatering gebeuren?
 4. “Klachten dienen te gaan over gedragingen van medewerkers”. Is dat een juiste omschrijving, kunnen klachten niet gaan over alle aspecten van de uitvoeringspraktijk?
 5. Er zijn ruim 6000 WMO cliënten. Uit het cliënt ervaringsonderzoek (CEO 2015 en 2016) weten we dat op veel punten tot 25% van de ondervraagden niet, of niet helemaal, tevreden is. Dat lijn op diverse onderdelen dus elke keer zo’n 1500 cliënten. Is het niet vreemd dat dat uiteindelijk leidt tot slechts 9 klachten in een jaar tijd?
 6. Is dat niet een reden om nog eens naar de toegankelijkheid van de klachtenprocedure te kijken?
 7. Weten cliënten dat ze kunnen klagen?
 8. Weten cliënten waar ze kunnen klagen?
 9. Kunnen klachten alleen schriftelijk of ook mondeling worden ingediend?
 10. Kunnen cliënten hulp krijgen bij het onder woorden brengen van hun klacht?
 11. Kunnen WMO cliënten het klachtenjaarverslag inzien?
 12. Enkele jaren geleden spraken wij met de toenmalige Enschedese ombudsman. Naar zijn oordeel is er voor het indienen van klachten en bezwaarschriften een veel te hoge drempel. Ook snappen veel burgers niet het verschil tussen klacht en bezwaarschrift. Hij pleitte toen voor het instellen van een “loket voor ongenoegen”. Hoe denkt het college over zo’n loket?
 13. Waarom worden in het klachtenjaarverslag niet ook de bezwaarschriften meegenomen?
 14. Er zijn 2 klachten niet ontvankelijk verklaard omdat ze betrekking hebben op medewerkers van andere organisaties. Wij begrijpen dat die klachten door de desbetreffende organisatie zelf moeten worden afgehandeld, maar we kunnen door dit soort klachten wel iets leren over de kwaliteit van de door de contractanten geleverde zorg en ondersteuning. Uiteindelijk verrichten zij hun werk namens de gemeente. Is het niet beter de aard van deze klachten wél te registreren?
 15. Heeft de gemeente inzage in de klachtenjaarverslagen van contractanten?
 16. Eind 2017 is het contract met “Welzorg” niet verlengd vanwege de vele klachten. Waar vinden wij die klachten terug in dit jaarverslag?

Met vriendelijke groet,
WMO Cliëntenraad

 

Jaarverslag klachten Wmo 2017:

 1. Inleiding
  Klachten dienen te gaan over gedragingen van medewerkers van de gemeente Hengelo. Wij kiezen ervoor een klacht te zien als de mogelijkheid om te leren. Dat past ook bij een lerende
  organisatie. Een burger die de moeite neemt om ons een klacht te sturen verdient een zorgvuldige en adequate behandeling van die klacht. De leidinggevende van de medewerker waar de klacht betrekking op heeft behandelt de klacht. Een inwoner kan ook een klacht indienen tegen een medewerker op een wijze die wij als gemeente Hengelo niet wenselijk vinden. In voorkomende situaties kan de leidinggevende van de medewerker klager er op wijzen dat de gemeente Hengelo dit gedrag niet accepteert. Hiermee beogen we dat de gemeente Hengelo als werkgever de medewerkers in bescherming nemen daar waar dat nodig is.
 2. Aantal ingediende klachten
  In 2017 zijn in de gemeente Hengelo 196 klachten geregistreerd. Hiervan hebben 9 klachten betrekking op de Wmo.
 3. Tijdig afhandelen van de klachten
  De gemeente Hengelo moet de klachten binnen de wettelijke termijn van 6 weken afhandelen. Bij slechts 1 klacht is deze termijn gehaald. Dit betekent dus dat 88% van de klachten niet tijdig is afgehandeld door de leidinggevende van de Wmo. Dit is niet acceptabel.
 4. Resultaten
  In 2017 zijn 4 klachten gegrond verklaard. Twee klachten hadden betrekking op het niet tijdig afhandelen van een aanvraag. Bij 1 klacht was sprake van een onvolledig gespreksverslag. En tot slot is bij 1 klacht niet tijdig gereageerd door de medewerker. Twee klachten zijn ongegrond verklaard. In 1 situatie heeft de medewerker wel tijdig gereageerd en bij de andere klacht zijn de afspraken wel nagekomen. Tot slot zijn 3 klachten niet ontvankelijk verklaard. Twee van deze klachten hebben betrekking op gedragingen van medewerkers van andere organisaties. Deze klachten zijn doorgezonden naar deze organisaties met het verzoek de klachten te behandelen. De derde klacht had betrekking op een verzoek om informatie. Dit verzoek is ingediend omdat sprake was van klachten over het gebruik van gehandicaptenparkeerplaatsen.

Update (december 2018):

Geacht College,
Hartelijk dank voor de uitgebreide beantwoording van onze brief over het klachtenjaarverslag. Wij zijn erg ingenomen met de twee actiepunten:

Ad 3: Er wordt opnieuw aandacht gevraagd voor een tijdige en adequate afhandeling van klachten.
Ad 6: Er komt in 2019 een pilot met een andere toegang voor klachten en bezwaren en, in eerste instantie, de mogelijkheid van een informele procedure om tot een oplossing te komen.

Onze ervaring is, dat voor veel cliënten klacht of bezwaarschrift een brug te ver is, ook past veel ongenoegen niet in de vakjes klacht of bezwaarschrift. Een informele procedure waarin mensen zich gehoord voelen kan naar verwachting al veel oplossen.

Wij denken aan de ontwikkeling en uitvoering van deze pilot een zinvolle bijdrage te kunnen leveren. Wilt u bevorderen dat wij bij dit project betrokken worden?

De eigen bijdrage die mensen moeten betalen voor gebruik van voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is straks voor iedereen gelijk. Het bedrag gaat per 1 januari 2019 naar 17,50 euro per vier weken, ongeacht het inkomen of de draagkracht. De maatregel komt voort uit het regeerakkoord van het huidige kabinet.

De Wmo wordt uitgevoerd door gemeenten en heeft als doel om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en zelfstandig deel te laten nemen aan de samenleving. Om dit te bewerkstelligen kan de hulpbehoevende burger via de gemeente voorzieningen aanvragen, zoals huishoudelijke hulp, een boodschappendienst, een traplift of een scootmobiel.

Update: conform de huidige plannen zal de eerste stap richting de invoering al per 1 januari 2019 worden gezet, dan gaat het tarief van €17,50 gelden voor maatwerkvoorzieningen, middels een wijziging van het uitvoeringsbesluit. Voor de volledige invoering moet er een wetswijziging plaatsvinden. De inwerkingtreding daarvan is voorzien op 1 januari 2020, het abonnementstarief zal dan ook voor een deel van de algemene voorzieningen gaan gelden.

Inkomensafhankelijk
Bij het aanvragen van ondersteuning via de Wmo wordt de eigen bijdrage berekend aan de hand van:

 • Het inkomen van de aanvrager en zijn/haar partner
 • Het vermogen van de aanvrager en zijn/haar partner
 • De hoeveelheid en soort voorzieningen die worden verstrekt
 • De leeftijd van de aanvrager

Het nieuwe ‘abonnementstarief’ dat volgend jaar ingaat, moet de administratie rondom de Wmo een stuk eenvoudiger maken. Iedereen betaalt dezelfde eigen bijdrage, ongeacht de voorziening waar gebruik van wordt gemaakt. Ook het inkomen en vermogen spelen geen rol meer in de berekening.

Vereniging van gemeenten
Volgens de vereniging van gemeenten (VNG) wordt het solidariteitsprincipe doorbroken met de nieuwe maatregel. Voor veel mensen met een modaal of hoger inkomen gaan de kosten voor de Wmo omlaag, wat zal gaan leiden tot een toename van de vraag naar voorzieningen. Met andere woorden, in de toekomst worden er waarschijnlijk meer voorzieningen door de gemeente geleverd, maar staat daar een lagere opbrengst aan eigen bijdragen tegenover.

Volgens een doorrekening van het CPB valt er 290 miljoen aan inkomsten voor de gemeenten weg. Dit verlies wordt deels gecompenseerd door een kapitaalinjectie van 145 miljoen euro door het kabinet. De helft van de rekening ligt echter bij de gemeenten zelf.

Bron: Gehandicaptenraad Hengelo

Kort verslag bezoek afvaardiging cliëntenraad WMO aan Welzijn Ouderen Hengelo

Op 22 augustus 2018  hebben 3 leden van de cliëntenraad een werkbezoek gebracht aan Welzijn Ouderen Hengelo (WOH). We werden ontvangen in ’t Swafert door Martina Visser (ouderenadviseur-individuele hulpverlening), Betsie Hullegie ( ouderenwerker-wijkgerichte activiteiten) en

Joke Brinkman ( ouderenconsulent-projecten en nieuwe ontwikkelingen). Alvorens met hen in gesprek te gaan hebben we eerst deelgenomen aan de hersengymnastiek die iedere woensdagochtend een uurtje wordt gegeven in ’t Swafert. Met enkele deelnemers is daarna kort gesproken over hun ervaringen met het gebruik van wmo-voorzieningen. Deze waren allen positief.

In het hier op volgend  gesprek met de medewerkers van WOH werd  verteld dat WOH een onderdeel is van Wijkracht. De naam WOH wordt nog steeds gebruikt omdat deze goede bekendheid geniet in Hengelo. Men maakt onderdeel uit van de drie wijkteams van Wijkracht en de onderlinge samenwerking is goed. Ook weet men als hulpverleners elkaar snel te vinden.

WOH richt zich erop dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven leven en wonen met een zo optimaal mogelijk welzijn. Uitgangspunt hierbij is dat ouderen zolang mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen behouden ook als men gebruik maakt van zorg en dienstverlening.

Het werk van WOH  is in drie hoofditems op te delen:

 • Informatie en advies, met producten zoals het Zorgloket; de informatie wijzer, het preventief huisbezoek 75+, (speciale aandacht voor Turkse en Suryoye gemeenschap)
 • Ondersteuning en activering: ouderenadviseur (ook Turks en Aramees), het Alzheimer Cafe, Bezoekdienst Weduwen en weduwnaars, sport/bewegen, preventieve cursussen
 • Wijkaanpak en samenlevingsontwikkeling: tal van ontmoetingsmogelijkheden in de wijk, dagbesteding, deelname aan wijkoverleg en wijkserviceteams, ouderenpanels.

Het was een prettige kennismaking en we waren blij om te horen dat men druk doende is om in alle wijken goed toegankelijke activiteiten, ontmoetingsplekken voor ouderen te creëren.

Voor meer informatie over WOH kunt u de website bezoeken van Wijkracht Hengelo.

Yvonne Pas, lid wmo-cliëntenraad.

Op 25 september 2018 kreeg wethouder Bas van Wakeren het certificaat Hengelo een dementievriendelijke gemeente uitgereikt door mevr.Truus Kamphuis, voorzitter van afdeling Twente van Alzheimer Nederland. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Alzheimer café waar ook stilgestaan werd bij het derde lustrum van dit café.

Dit certificaat werd uitgereikt nadat op 8 maart jl. diverse Hengelose organisaties de intentieverklaring hadden getekend om dementievriendelijker te worden. Deze afspraak zijn ze nagekomen.

Inmiddels hebben medewerkers van meerdere organisaties, waaronder ook loketmedewerkers van de gemeente, een speciale cursus gevolgd om dementie te herkennen en hoe er mee om te gaan.

Kortom, een felicitatie waard!

In het overleg van de cliëntenraad WMO kwam afgelopen maandag opnieuw ter sprake dat het Weekblad van Hengelo slecht bezorgd wordt.
Vele wijken ontvangen het weekblad niet.

Gevolg is dat burgers niet op de hoogte zijn van nieuws in Hengelo en dus ook niet van het nieuws en bereikbaarheid van o.m. de cliëntenraad.
Zij vinden dit geen goede zaak. Leden van de cliëntenraad ontvangen zelf het weekblad ook niet.

In overleg met de cliëntenraad heb ik besproken dat wij dit signaal neerleggen bij de afdeling communicatie van de gemeente.

Ik hoop dat het mogelijk is om aan dit probleem aandacht te besteden vanuit onze gemeente, in belang van onze burgers.

Reactie Gemeente:
Uiteraard zitten wij hier al lange tijd bovenop. Er zijn al verschillende maatregelen genomen en ook de Persgroep doet er zelf veel aan om de bezorging te verbeteren. Sinds begin dit jaar is er een nieuwe distributeur en het lijkt erop dat de klachten nu wat afnemen.

We blijven volop met de Persgroep in gesprek om de bezorging op peil te krijgen.

Vul de Poll op de homepage in of u het weekblad wel/niet ontvangt.

Update 30 april 2018:
Ongevraagde adviesbrief aan het college (PDF)

Update 8 augustus 2018:
Reactie gemeente (PDF)

Update 16 augustus 2018:
Antwoord van de WMO Cliëntenraad op reactie gemeente (PDF)

Waarom deze vraag? Soms hoor ik in het nieuws dat de politiek met voorstellen komt die de afgelopen jaren zijn weg bezuinigd en nu door de politieke partijen worden gebracht alsof ze iets nieuws hebben bedacht. Met name gaat het dan om voorstellen in de zorg.

Zelf heb ik ongeveer 40 jaar in de ouderenzorg gewerkt en heb dus heel veel veranderingen mee gemaakt.
Ongeveer tot 15 jaar geleden, bestond de mogelijkheid dat een zorgvrager die nog thuis woonde, een dag of meer, naar gelang de behoefte, ofwel wanneer de mantelzorger met vakantie gaat opgenomen kon worden in het verpleeghuis, dit noemden we Intervalopname. Nu kwam een tijd geleden D66 (landelijke politiek) met het voorstel, om zorgvragers deze mogelijkheid te bieden. Het werd gebracht alsof zij het wiel hadden uitgevonden, maar nu heet het respijtzorg.
In diezelfde periode werd ook vanuit de landelijke politiek een voorstel gedaan om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan, deze groep mensen vanaf 75 jaar te laten bezoeken, ook dit wordt in ieder geval in Hengelo al sinds jaar en dag gedaan.

Deze twee voorbeelden stuiten mij erg tegen de borst en ben dan ook in de pen gekropen. Ik heb een mail gestuurd naar Mijn Overheid en daar mijn ongenoegen in geuit en de opmerking gemaakt, dat er weinig met mensen in het werkveld wordt gesproken, hier zouden ze heel veel kennis kunnen halen.
Hierop kreeg ik al snel een reactie dat ze mijn mail niet konden beantwoorden en dat deze hadden door gestuurd naar VWS.
Een paar weken later kreeg ik telefoon van een medewerker van VWS, het was een heel prettig gesprek. Hij vertelde mij dat ze wel meer van dit soort mails krijgen en ze ook allemaal beantwoorden (telefonisch). Ook bundelen ze de op- en aanmerkingen.

Naar aanleiding van ons gesprek gaf hij mij een adres van een website www.opaz.info  Ondersteuning Passend Zorgaanbod. Een duidelijke toegankelijke website. Deze is zeer de moeite waard, zeker voor een zoektocht naar passend zorgaanbod in complexe situaties.

Naar aanleiding van mijn ervaring, wil ik graag aangeven, dat het positief kan werken wanneer je je stem laat horen richting de politiek.

Marianne Lammers, lid WMO cliëntenraad Hengelo

Geachte heer / mevrouw,

De drukke periode van campagne en verkiezingen zijn achter de rug, en nu begint het pas echt spannend te worden. U gaat de komende tijd in gesprek om tot een mooi coalitieakkoord te komen.

Hierbij sturen wij u bouwstenen die volgens ons onmisbaar zijn voor een inclusief coalitie- akkoord. Een akkoord dat mogelijk maakt dat iedereen in onze gemeente mee kan doen. Met deze bouwstenen hopen wij u te inspireren bij het tot stand brengen van een mooi inclusief coalitieakkoord. U mag de bouwstenen gerust van ons kopiëren.

Wij hopen dat uw coalitieakkoord straks voor iedereen goed toegankelijk en begrijpelijk is!

Ten slotte willen wij u uitdagen om tijdens de onderhandelingen aansluiting te houden met de inwoners. Organiseer bijvoorbeeld gesprekken met mensen met een beperking; het is heel nuttig om te putten uit praktijkervaringen.

Heel veel succes met alle komende gesprekken en uw werk aan een coalitie akkoord voor onze Gemeente waar iedereen kan meedoen.

Bijlage: Bouwstenen voor een coalitieakkoord (PDF)

Met vriendelijke groet,

Erik Muijsert; secretaris WMO-CR
Jacob Pol; VZ WMO-CR

Donderdag 8 maart tekenden wethouder Jan Bron namens de Gemeente Hengelo en ruim 25 Hengelose organisaties de intentieverklaring ‘Hengelo Haakt In’ voor een dementievriendelijk Hengelo. De avond was een initiatief van Gemeente Hengelo, DementieTwente, Alzheimer Twente en Wijkracht.

Hengelo Haakt In
Tijdens de bijeenkomst waren ruim 60 mensen aanwezig. Zij vertegenwoordigden diverse organisaties uit de Hengelose samenleving zoals bijvoorbeeld het Nivon, de gemeentepolitie, de Zonnebloem, een notariskantoor, De Bibliotheek, zorgorganisaties, woningcorporatie. Ook was er een vertegenwoordiging van de regiotaxi en de wmo-cliëntenraad aanwezig. Allen zijn bereid om zich in te zetten om Hengelo dementievriendelijk te maken.

Een dementievriendelijke gemeente

Op dit moment wonen er zo’n 1500 mensen met dementie in de gemeente Hengelo. In een dementievriendelijke gemeente wordt er alles aan gedaan om mensen met dementie in staat te stellen zo lang mogelijk de gewone dingen te kunnen blijven doen, het gewone leven te leiden. Dat betekent dat het belangrijk is dat iemand met dementie begrepen wordt en een helpende hand toegestoken krijgt als dat nodig is. Daarover gaat de intentieverklaring ‘Hengelo Haakt In’.

Waar kan ik het leren?
Wijkracht verzorgt onder andere scholing en trainingen voor bedrijven en instellingen zodat het personeel weet hoe te handelen. Organisaties die hier belangstelling voor hebben, kunnen zich melden bij Ankie klein Gebbink van Wijkracht via a.kleingebbink@wijkracht.nl

De vervolgstap op het tekenen van de intentieverklaring is een aanvraag bij Alzheimer Nederland om officieel een dementievriendelijke gemeente te worden.

©2021 WMO Cliëntenraad Hengelo | Webdesign: Elschotdesign
Ga terug naar boven